Esophagus cancer

NHCPRC Guidelines

Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

Original Article

Incidence and mortality of esophagus cancer in China, 20082012
Yutong He,Daojuan Li,Baoen Shan,Di Liang,Jin Shi,Wanqing Chen,Jie He
Association of cancer prevention awareness with esophageal cancer screening participation rates: Results from a population-based cancer screening program in rural China
Shangchun Jia,He Li,Hongmei Zeng,Rongshou Zheng,Jiang Li,Jufang Shi,Zhixun Yang,Maomao Cao,Wanqing Chen
FAT1, a direct transcriptional target of E2F1, suppresses cell proliferation, migration and invasion in esophageal squamous cell carcinoma
Yu Wang,Guangchao Wang,Yunping Ma,Jinglei Teng,Yan Wang,Yongping Cui,Yan Dong,Shujuan Shao,Qimin Zhan,Xuefeng Liu
Efficacy of endoscopic treatment on patients with severe dysplasia/carcinoma in situ of esophageal squamous cell carcinoma: A prospective cohort study
Meng Wang,Changqing Hao,Shuanghua Xie,Shanrui Ma,Qing Ma,Rongshou Zheng,Ru Chen,Xinqing Li,Wenqiang Wei
Radiomics approach for preoperative identification of stages I−II and III−IV of esophageal cancer
Lei Wu,Cong Wang,Xianzheng Tan,Zixuan Cheng,Ke Zhao,Lifen Yan,Yanli Liang,Zaiyi Liu,Changhong Liang
Health-related quality of life among rural residents aged 45−69 years in Hua County, Henan Province, China: Results of ESECC Trial for esophageal cancer screening with endoscopy
Hui Wang,Yaqi Pan,Chuanhai Guo,Fenglei Li,Ruiping Xu,Mengfei Liu,Zhen Liu,Fangfang Liu,Hong Cai,Yang Ke,Zhonghu He
Adjuvant chemotherapy with paclitaxel and cisplatin in lymph node-positive thoracic esophageal squamous cell carcinoma
Liangze Zhang,Weiwei Li,Xiao Lyu,Yan Song,Yousheng Mao,Shaoming Wang,Jing Huang