NHCPRC Guidelines

Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

Original Article

Effect of intraoperative fluid administration on perioperative outcomes in patients undergoing McKeown esophagogastrectomy
Hongliang Wu, Wen Wang, Gefei Zhao, Qi Xue
First-line pemetrexed-platinum doublet chemotherapy with or without bevacizumab in non-squamous non-small cell lung cancer: A real-world propensity score-matched study in China
Fei Qi, Xingsheng Hu, Yutao Liu, Zhijie Wang, Jianchun Duan, Jie Wang, Mei Dong
Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-positive early-stage breast cancer: A real-world retrospective study in Chinese patients
Jihong Guo, Qing Li, Pin Zhang, Peng Yuan, Jiayu Wang, Fei Ma, Ying Fan, Ruigang Cai, Yang Luo, Qiao Li, Binghe Xu
Phosphoglucose isomerase gene expression as a prognostic biomarker of gastric cancer
Han-Chen Huang, Xian-Zi Wen, Hua Xue, Run-Sheng Chen, Jia-Fu Ji, Lei Xu
Prognostic significance of lymphovascular infiltration in overall survival of gastric cancer patients after surgery with curative intent
Liangliang Wu, Yuexiang Liang, Chen Zhang, Xiaona Wang, Xuewei Ding, Chongbiao Huang, Han Liang
Machine-learning-assisted prediction of surgical outcomes in patients undergoing gastrectomy
Sheng Lu, Min Yan, Chen Li, Chao Yan, Zhenggang Zhu, Wencong Lu
Texture analysis on gadoxetic acid enhanced-MRI for predicting Ki-67 status in hepatocellular carcinoma: A prospective study
Zheng Ye, Hanyu Jiang, Jie Chen, Xijiao Liu, Yi Wei, Chunchao Xia, Ting Duan, Likun Cao, Zhen Zhang, Bin Song
Surgical outcomes of hand-assisted laparoscopic liver resection vs. open liver resection: A retrospective propensity score-matched cohort study
Shengtao Lin, Fan Wu, Liming Wang, Yunhe Liu, Yiling Zheng, Tana Siqin, Weiqi Rong, Jianxiong Wu
Medical expenditures for colorectal cancer diagnosis and treatment: A 10-year high-level-hospital-based multicenter retrospective survey in China, 20022011
Jufang Shi, Guoxiang Liu, Hong Wang, Ayan Mao, Chengcheng Liu, Lanwei Guo, Huiyao Huang, Jiansong Ren, Xianzhen Liao, Yana Bai, Xiaojie Sun, Xinyu Zhu, Jialin Wang, Bingbing Song, Jinyi Zhou, Lin Zhu, Haike Lei, Yuqin Liu, Yunyong Liu, Lingbin Du, Yutong He, Kai Zhang, Ni Li, Wanqing Chen, Min Dai, Jie He
A study on service capacity of primary medical and health institutions for cervical cancer screening in urban and rural areas in China
Yang Li, Li Ma, Chunxia Yang, Zhangya Chen, Yuqian Zhao, Le Dang, Jinghe Lang, Youlin Qiao

NHCPRC Guidelines

Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

CSCO Guidelines

Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Guidelines

Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor