Review Article

Epidemiology of pancreatic cancer: New version, new vision
Wenhao Luo, Jun Wang, Hao Chen, Liyuan Ye, Jiangdong Qiu, Yueze Liu, Ruobing Wang, Guihu Weng, Tao Liu, Dan Su, Jinxin Tao, Chen Ding, Lei You, Taiping Zhang
MRD-directed and risk-adapted individualized stratified treatment of AML
Yijing Zhao, Hanfei Guo, Yingjun Chang
Inspired by novel radiopharmaceuticals: Rush hour of nuclear medicine
Yang Liu, Ya-nan Ren, Yan Cui, Song Liu, Zhi Yang, Hua Zhu, Nan Li
Update of latest data for combined therapy for esophageal cancer using radiotherapy and immunotherapy: A focus on efficacy, safety, and biomarkers
Shuping Cheng, Butuo Li, Jinming Yu, Linlin Wang

Original Article

Genetic susceptibility loci of lung cancer are associated with malignant risk of pulmonary nodules and improve malignancy diagnosis based on CEA levels
Zhi Li, Liming Lu, Yibin Deng, Amei Zhuo, Fengling Hu, Wanwen Sun, Guitian Huang, Linyuan Liu, Boqi Rao, Jiachun Lu, Lei Yang
A novel multimodal prediction model based on DNA methylation biomarkers and low-dose computed tomography images for identifying early-stage lung cancer
Jing Zhang, Haohua Yao, Chunliu Lai, Xue Sun, Xiujuan Yang, Shurong Li, Yubiao Guo, Junhang Luo, Zhihua Wen, Kejing Tang
Baseline radiologic features as predictors of efficacy in patients with pancreatic neuroendocrine tumors with liver metastases receiving surufatinib
Jianwei Zhang, Haibin Zhu, Lin Shen, Jie Li, Xiaoyan Zhang, Chunmei Bai, Zhiwei Zhou, Xianrui Yu, Zhiping Li, Enxiao Li, Xianglin Yuan, Wenhui Lou, Yihebali Chi, Nong Xu, Yongmei Yin, Yuxian Bai, Tao Zhang, Dianrong Xiu, Jia Chen, Shukui Qin, Xiuwen Wang, Yujie Yang, Haoyun Shi, Xian Luo, Songhua Fan, Weiguo Su, Ming Lu, Jianming Xu
Genetic abnormalities assist in pathological diagnosis and EBV-positive cell density impact survival in Chinese angioimmunoblastic T-cell lymphoma patients
Yunfei Shi, Haojie Wang, Yanfei Liu, Mengping Long, Ning Ding, Lan Mi, Yumei Lai, Lixin Zhou, Xinting Diao, Xianghong Li, Weiping Liu, Jun Zhu
OpenNAU: An open-source platform for normalizing, analyzing, and visualizing cancer untargeted metabolomics data
Qingrong Sun, Qingqing Xu, Majie Wang, Yongcheng Wang, Dandan Zhang, Maode Lai

NHCPRC Guidelines

National Health Commission guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2023 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China; Society of Oncology, Chinese Medical Association
National guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of thyroid cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of lung cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

CSCO Guidelines

CSCO guidelines for colorectal cancer version 2023: Updates and insights
Mi Mi, Shanshan Weng, Ziheng Xu, Hanguang Hu, Yi Wang, Ying Yuan
CSCO guidelines for colorectal cancer version 2022: Updates and discussions
Zhijun Yuan, Shanshan Weng, Chenyang Ye, Hanguang Hu, Suzhan Zhang, Ying Yuan
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for malignant lymphoma 2021 (English version)
Jun Zhu, Jun Ma, Union for China Lymphoma Investigators of Chinese Society of Clinical Oncology
Update in version 2021 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2020
Caixia Dong, Yuwei Ding, Shanshan Weng, Guichao Li, Yanqing Huang, Hanguang Hu, Zhen Zhang, Suzhan Zhang, Ying Yuan
Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng, Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Guidelines

Management guidelines for preventing exposure to antineoplastics
Wei Liu, Ziyang Wu, Tong Sun, Shuyao Liang, Jun Zhu, Suodi Zhai, Division of Therapeutic Drug Monitoring of Chinese Pharmacological Society, Hospital Pharmacy Professional Committee of Chinese Pharmaceutical Association, Oncology Society of Chinese Medical Association, Nursing Branch of China International Exchange and Promotive Association for Medical and Healthcare, Division of Drug-induced Diseases of Chinese Pharmacology Society